Με σεβασμό στην οικολογία, τον καταναλωτή και τους διεθνής κανόνες.

Η εθνική νομοθεσία εναρμονίζεται προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θεσπίζονται μέτρα για την πρόληψη και τη μείωση του αντικτύπου ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ιδίως στο υδάτινο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και την προώθηση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία με καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υλικά, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της οικονομίας και την αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η εταιρία Γ. Καραμπούλας κ Υιοί ΕΕ συμμετέχει στο ερευνητικό έργο με τίτλο ‘Βιομετατροπή Αποβλήτων Βιομηχανίας Τροφίμων σε Βιοπολυμερή για Προϊόντα Συσκευασίας στα Πλαίσια ενός Βιοδιυλιστηρίου – Τ1ΕΔΚ-02822 [Wastes-to-Biopolymers]’ http://wastes-to-biopolymers.gr/. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-02822).

Σε πλήρη συμφωνία με τον εθνικό και ευρωπαϊκό στρατηγικό στόχο για μια κυκλική οικονομία μηδενικών αποβλήτων, το έργο Wastes-to-Biopolymers έχει σκοπό να αναπτύξει περιβαλλοντικά φιλικές και οικονομικά βιώσιμες διεργασίες βιομετατροπής αποβλήτων της βιομηχανίας τροφίμων σε βιοπλαστικά προϊόντα. Ειδικότερα, θα δοθεί έμφαση στην αξιοποίηση υγρών ρευμάτων αποβλήτων από την παραγωγή τυροκομικών προϊόντων (ορός τυρογάλακτος) και από τη χυμοποίηση φρούτων και λαχανικών (σακχαρούχα κλάσματα) για τη σύνθεση πλήρως βιοαποικοδομήσιμων βιοπολυμερών (πολύ-ύδροξυ-αλκανοϊκών εστέρων, PHAs), με εφαρμογές σε συσκευασίες τροφίμων. Τα παραγόμενα βιοπολυμερή θα μορφοποιηθούν σε τελικά προϊόντα συσκευασίας τροφίμων (πλαστικά μπουκάλια, κύπελα κλπ.), ολοκληρώνοντας την κυκλική προσέγγιση της προτεινόμενης τεχνολογίας.

Όσον αφορά στις φιάλες ποτών από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο ως βασικό υλικό κατασκευής («φιάλες PET») που παράγονται απο την εταιρίας μας, δεν προβλέπεται κατάργηση ή μείωση της διάθεσης τους απο την Οδηγίας 2019/904/ΕΕ. Θα υπάρξουν ωστόσο οι παρακάτω περιορισμοί ως προς την κατασκευή τους:

α) από το 2025, όλες οι φιάλες PET θα περιέχουν τουλάχιστον 25 % ανακυκλωμένο πλαστικό

β) από το 2030, οι φιάλες PET θα αποτελούνται κατά τουλάχιστον 30 % από ανακυκλωμένο πλαστικό